CWC Fishing Team: Blog

Wednesday, September 19, 2012

Grymt vacker muskie!

Erik Hoffmann
Grymt vacker muskie för Erik Hoffmann. Fisken nöp en snabbt inspunnen Jr Cowgirl.

No comments: